Regulamin

Regulamin akcji BiegamBoLubię 2017

I. CEL IMPREZY:

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

II. ORGANIZATOR :

Fundacja Wychowanie Przez Sport

ul. Potocka 33a/26

01-631 Warszawa

III. TERMIN, GODZINA, MIEJSCE SPOTKAŃ:

1. Spotkania odbywają się od 1 kwietnia do 5 listopada 2017 r.

(wyłączając święta państwowe), w każdą sobotę w godzinach 9:30- 10:30 lub w poniedziałki o 20:00, na stadionach lekkoatletycznych.

2. Adresy stadionów, na których odbywają się zajęcia w ramach akcji znajdują się na stronie

www.biegambolubie.com.pl w zakładce „Gdzie i kiedy”.

3. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć także w innych terminach i poza stadionami.

4. Istnieje możliwość dołączania do akcji nowych miejscowości.

IV. PRZEBIEG SPOTKAŃ:

1. Zajęcia są bezpłatne.

2. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy lekkiej atletyki.

3. Podczas zajęć, oprócz treningów biegowych, wykonywane są różnorodne ćwiczenia sprawnościowe, koordynacyjne, gimnastyczne. Program zajęć jest dostosowany do uczestników i nastawiony na osoby o różnym poziomie zaawansowania (głównie na osoby początkujące).

V. UCZESTNICTWO:

1. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby powyżej 16. roku życia. Młodsze muszą być pod opieką dorosłych.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

3. Organizatorzy (ogólnopolski– Fundacja Wychowanie Przez Sport i organizatorzy lokalni) nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zajęciach.

4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń osób prowadzących zajęcia oraz kierownictwa obiektów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub przerwania akcji.

2. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

3. Wszelkie pytania mogą być kierowane do Fundacji na adres: fundacja@wychowanieprzezsport.pl